Kategorier
AMS Arbetssökande Blogginlägg Ronny Ronnys blogginlägg

Sökt arbetet

Skam den som ger sig är ett ordspråk, då har jag sökt ytterligare 6 jobb hittills 27 jobb har jag sökt i januari månad, men nu börjar jag tvivla på att jag för något jobb.
Trägen vinner sägs det, vi för väl ses

Kategorier
Blogginlägg Psykiatri 1 Ronny Ronnys blogginlägg Vård och Omsorgsprogrammet

Psykisk hälsa och ohälsa

Idag började jag med avsnitt 2 som handlar om Psykisk hälsa och ohälsa och förklaringsmodeller, det skall bli intressant att läsa om vår Psykisk hälsa och ohälsa och vad som gör att så många barn och ungdomar mår dåligt idag.

Idag har psykisk ohälsa ökat framför allt hos barn och ungdomar, enligt Folkhälsoinstitutets.

Hur definierar de ohälsa hos barn och ungdomar? Enligt ”Barnpsykiatrikommitténs (SOU 1998:31) ”menar att ohälsa hos barn är när barn har kvarvarande symtom som hindrar deras utveckling och deras förmåga att fungera i sociala sammanhang samt skapar ett lidande för barnet.”

Där kan man läsa följande….

3.2.6 Psykosociala förhållanden och risker

Samhället har således ett särskilt ansvar för de barn och ungdomar som befinner sig i situationer och miljöer som uppenbart äventyrar deras psykiska hälsa. Det är barnets utsatthet eller särskilda sårbarhet som föranleder stöd och vård, inte i första hand eventuella symtom. Exempel på sådana situationer är:

–  misshandel
–  sexuella övergrepp
–  gravt missbruk hos föräldern
–  allvarliga brister i omvårdnad och stimulans.

För barn i ovannämnda situationer har socialtjänsten i dag ett lagstadgat ansvar. Det finns dock andra risksituationer, där det samhälleliga åtagandet i nuläget är mindre tydligt:

–  psykisk sjukdom eller utvecklingsstörning hos föräldern
–  traumatiska separationer och förluster
–  allvarlig sjukdom
–  olycksfall
–  mobbning.

I dessa fall är skyddsnätet tämligen glest, och det är ofta först då barnet företer symtom som vård- och stödinsatser blir aktuella.

3.2.7 Helhetsperspektivet

De psykiska problemen skall alltid betraktas i ett helhetsperspektiv. Att uppmärksamma ett barns symtom och/eller situation är första steget mot att ge henne eller honom adekvat stöd och vård. För planering av åtgärder måste hänsyn tas lika mycket till den totala situationen och särskilda orsaksfaktorer, som till symtombilden. Åtgärderna skall vara anpassade till barnets behov och främja en gynnsam långsiktig utveckling (se FN:s konvention om barnets rättigheter). De skall kräva kontakt med minsta möjliga antal vårdgivare. Att ett barn har en psykiatrisk diagnos enligt DSM-IV, innebär inte nödvändigtvis att det är barn- och ungdomspsykiatrin som skall stå för vård och stöd.

Hela utredningen kan du läsa här http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utredningar/Statens-offentliga-utredningar/sou-1998-31-_GMB331/

Att vår psykiska och fysiska hälsa påverkas av varandra är inget nytt tycker jag. Hur våra relationer till andra människor ser ut är också viktigt för vårt psykiska välbefinnande.

Kategorier
Blogginlägg Psykiatri 1 Ronny Ronnys blogginlägg Vård och Omsorgsprogrammet

Salutogent synsätt utifrån KASAM

Idag har jag läst om Salutogent synsätt utifrån KASAM dvs. en människas känsla av sammanhang.

Den amerikansk-israeliska sociologen Aaron Antonovsky (1923–94). Som den dominerande salutogena faktorn identifierade han personens känsla av sammanhang i tillvaron.

BEGRIPLIG,HANTERBAR OCH MENINGSFULL.

Jag håller verklig med om detta som Aaron Antonovsky menar och som en mycket bra förklaringsmodeller.

Jag hittade en online test gällande KASAM från Fitness Consulting AB, testet kan du göra här http://www.cvfitnessconsulting.se/halsotester-online/kasam.php

Genomsnittligt KASAM-värde för friska personer: ca 140p totalt.
Starkt KASAM-värde: över 160p totalt.
Svagt KASAM-värde: under 120p totalt.

Vart lite överraskad över resultat, prov du också Smile

Antonovsky menar att en människas förmåga att hantera svårigheter påverkas av hur hon ser på sig själv och sin omvärld. Människoi som uppfattar livet som begripligt, hanterbart och meningsfullt har en ”känsla av sammanhang” (kasam). Det ger motståndskraft mot påfrestningar och ökar tillfredsställelsen med livet.

Kasam – Känsla av sammanhang

Sociologen Aaron Antonovsky studerade varför vissa människor behåller hälsan, trots plågsamma prövningar. Han menade att ”en känsla av sammanhang”, kasam, gör det lättare att klara av svåra situationer och ökar möjligheterna att uppleva hälsa. Kasam innebär att man uppfattar livet som begripligt, hanterbart och meningsjullt.

Begriplighet handlar om att en människa upplever händelser som förståeliga och begripliga. När en person med hög känsla av begriplighet möter oförutsedda händelser försöker han förklara dessa för sig själv, även när det handlar om plågsamma situationer. Personer med låg känsla av begriplighet upplever livet förvirrat och ostrukturerat.

Hanterbarhet handlar om hur en människa förväntar sig att klara av det som sker. En person med stark känsla av hanterbarhet upplever även svåra händelser som utvecklande erfarenheter. Vid en svag känsla av hanterbarhet ser man sig som ett offer för omständigheterna, utan möjlighet att påverka sin situation.

Meningsfullhet handlar om att en människa uppfattar livet meningsfullt. Personer med hög känsla av meningsfullhet söker en mening, även med svåra situationer, medan de med låg känsla av meningsfulllet tycker att det mesta är meningslösa påfrestningar.

Ett salutogent synsätt

Till skillnad från de övriga perspektiven fokuserar ett salutogent perspektiv på det som främjar psykisk hälsa, inte på det som orsakar ohälsa. Aaron Antonovsky, som har utvecklat detta synsätt, konstaterade att stress och svårigheter är en naturlig del av livet. Det är därför viktigt att studera människors förmåga att bevara psykisk hälsa, trots påfrestningar.

Antonovsky menar att en människas förmåga att hantera svårigheter påverkas av hur hon ser på sig själv och sin omvärld. Människoi som uppfattar livet som begripligt, hanterbart och meningsfullt har en ”känsla av sammanhang” (kasam). Det ger motståndskraft mot påfrestningar och ökar tillfredsställelsen med livet.

Målet med behandlingen är att klienten ska utveckla en känsla av sammanhang. Utgångspunkten är personens resurser och ”friskfaktorer’

Källförteckning
BOK
Göransson, A-M.Psykiatri 1 (2014) Sanoma Utbildning 

Kategorier
Blogginlägg Maria Marias blogginlägg Pyssel

Scrapping dies cutting machine

QuicKutz Revolution stansmaskin

Jag har fått en sån här fin maskin hemskickad till mig av en underbar människa <3 Tack snälla du!

Denna använder man när man scrappar egna kort, man stansar ut olika fina motiv som man sätter fast på kort, papper mm Smile Själv har jag aldrig använt en sån och jag har ingen riktig koll på hur man gör men jag ska lära mig det Smile

Så ett och annat fint kommer att produceras framöver Wink

Kategorier
Blogginlägg Kommunikation Maria Marias blogginlägg

Jag har påbörjat en läsombudsutbildning ;)

Idag var det första tillfället för läsombudsutbildningen och det var intressant. Vi kommer att träffas 4 gånger a 3 timmar per tillfälle Smile Ser fram emot att lära mig mer i detta ämne och få kännedom om fler lättlästa böcker, få inspiration om hur man kan få läsandet till en positiv och givande stund.

Nu läser jag sen ett år tillbaks på jobbet, en gång i veckan. Det är ett tiotal som deltar varje gång Smile Mitt mål är att fler ska vilja testa på att lyssna och att hitta rätt böcker för den breda åldersskillnaden som det är i gruppen. Vill ju att alla ska få ut någon bra av läsningen….

Kategorier
Blogginlägg Familjen Familjens blogginlägg Viktor

Grattis Viktor

På namnsdagen, och Viktor betyder ”segrare” och ”Kunglig” Viktor från gamla grekiska tider betydde lat, detta stämmer in Smile

Kategorier
Blogginlägg Psykiatri 1 Ronny Ronnys blogginlägg Vård och Omsorgsprogrammet

Examination avsnitt 1,Psykiatri 1

Så var det dax att arbetat med examination 1 i Psykiatri, Psykiatrins historia, vikten av evidensbaserad kunskap, jag skall välj en tidsepok bakåt i tiden som jag utgår från. Beskriv hur vården och behandlingen såg ut för människor med psykisk ohälsa och vad evidensbaserad innebär samt skall jag ge exempel på och motivera vikten av evidensbaserad kunskap inom psykiatrisk vård, omsorg och behandling.

Jag har valt att skriva om tidsepok 1850-1950 och kommer att ha en huvud person Gunnar som lider av schizofreni.

Kategorier
Blogginlägg Psykiatri 1 Ronny Ronnys blogginlägg Vård och Omsorgsprogrammet

Vad betyder Evidens

Nu har jag läst om Evidensbaserad behandling inom omvårdnad och medicin, det är väldigt intressant och logiskt att man vet vad man gör och vilket resultat man får.

Psykiatrisk behandling

Evidensbaserad behandling

Evidensbaserad behandling utgår från forskning och vetenskapliga resultat (evidens betyder bevis). Enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) ska all vård vara evidensbaserad. Trots det lever föråldrade traditioner och rutiner kvar och nya metoder används, utan att ha prövats vetenskapligt. Det innebär att vårdtagare utsätts för behandingsmetoder som inte har vetenskaplig grund. Det kan vara behandling som kanske ibland gör mer skada än nytta. Samtidigt finns det metoder som borde få större tillämpning än de har idag, eftersom forskning visar att de är bra.

Evidensbaserad omvårdnad

Enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) ska omvårdnad utföras i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet.

Omvårdnad som utgår från vetenskap och forskningsresultat kallas evidensbaserad. Kravet på evidensbaserad omvårdnad leder till en skyldighet för vårdare att ta till sig och använda ny omvårdnadsmnskap.

Eftersom omvårdnadsforskningen har växt fram de senaste 30 åren, så finns det inte vetenskapliga studier som täcker all omvårdnad. I dessa fall ska vårdpersonalen utgå från beprövad erfarenhet.

Enligt experter kan beprövad erfarenhet betyda, att en omvårdnadsåtgärd har använts under lång tid och erfarenhet visar att den är bra.

Evidensbaserad medicin, EBM

”Evidensbaserad medicin, EBM, evidensbaserad sjukvård, inom medicinskt arbete medveten och systematisk användning av bästa tillgängliga vetenskapliga faktaunderlag (evidens), tillsammans med klinisk erfarenhet och patientens preferenser. Denna princip är naturlig för alla yrkesverksamheter, särskilt för sådana som är baserade på akademisk utbildning och på en kunskapsmassa som är i ständig förändring som följd av vetenskapligt arbete. Inom medicinen har en sådan strävan därför funnits under lång tid.

EBM-begreppet lanserades i början av 1990-talet av en internationell, huvudsakligen kanadensisk forskargrupp i avsikt att understryka vikten av att göra kunskapsbaseringen mer explicit och preciserad. Detta initiativ stimulerade till en starkt ökad aktivitet beträffande analys av publicerad medicinsk-vetenskaplig information (systematiska översikter och metaanalyser). Regler och skalor har skapats dels för bedömningen av en enstaka medicinsk-vetenskaplig rapport, dels för hur den samlade evidensbasen inom ett visst problemområde skall värderas.

Det internationellt utarbetade evidensgraderingssystemet GRADE används för bedömning av hur starkt det sammanlagda vetenskapliga underlaget är för att besvara en viss fråga på ett tillförlitligt sätt. Man utgår från den sammanlagda bedömningen av befintliga studiers design. Därefter kan evidensstyrkan påverkas positivt eller negativt av faktorer som studiekvalitet, relevans, samstämmighet, överförbarhet, effektstorlek, precision i data, risk för publikationsbias och andra aspekter, t ex dos–responssamband. Inom GRADE finns fyra nivåer av evidensstyrka (evidensgrad):

Starkt vetenskapligt underlag bygger på studier med hög eller medelhög kvalitet utan försvagande faktorer vid en samlad bedömning.

Måttligt starkt vetenskapligt underlag bygger på studier med hög eller medelhög kvalitet med förekomst av enstaka försvagande faktorer vid en samlad bedömning.

Begränsat vetenskapligt underlag bygger på studier med hög eller medelhög kvalitet med försvagande faktorer vid en samlad bedömning.

Otillräckligt vetenskapligt underlag när vetenskapligt underlag saknas, tillgängliga studier har låg kvalitet eller där studier av likartad kvalitet är motsägande.

Ju starkare evidens desto mindre sannolikt är det att redovisade resultat kommer att påverkas av nya forskningsrön inom överblickbar framtid.

Tillämpningen av EBM måste i varje enskilt fall integreras med andra bedömningar. Yrkesutövaren (läkare m.fl.) måste använda sin insikt i hur tillämpningen av den vetenskapliga kunskapen bäst genomförs inom den verksamhetssektor där han/hon arbetar, en insikt som härrör från egna och andras erfarenheter. Denna kombination uttrycks i ”vetenskap och beprövad erfarenhet”, en formulering som återfinns både i sjukvårdsförfattningar och i yrkesorganisationers riktlinjer.

Vidare kräver tillämpningen en bedömning av vad som är bäst för den enskilda patienten. Av vikt är bl.a. att de vetenskapliga kunskapsbaserna aldrig kan täcka alla de problemkombinationer som förekommer, t.ex. att en patient förutom det aktuella problemet har multipla kroniska sjukdomar och använder ett flertal läkemedel. Ett ytterligare beslutsunderlag utgörs av de preferenser som patienten framför efter information eller diskussion (antingen dessa preferenser bedöms vetenskapligt välgrundade eller inte). Slutligen är det nödvändigt att ta ställning till vilka åtgärder som innebär ett acceptabelt utnyttjande av sjukvårdens resurser.

Den fortlöpande analysen av tillgänglig kunskap utförs dels av enskilda forskargrupper, dels av organisationer och myndigheter. I Sverige utförs de myndighetsbaserade EBM-analyserna främst av SBU, Läkemedelsverket och Socialstyrelsen.”

Nationalencyklopedin, evidensbaserad medicin, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/evidensbaserad-medicin, hämtad 2015-01-20

 

 

 

 

Kategorier
Blogginlägg Dyslexi Ronny Ronnys blogginlägg

8 sidor, Läsombud

Idag fick hem ett informationsbrev från MTM, Myndigheten för tillgängliga medier, jag fick tidningen 8 sidor, boktidningen Lättläst, centrum för lättläst samt Läsombud och högläsare.

8 sidor
8 Sidor är en nyhetstidning på lättläst svenska.
Bokstäverna i 8 Sidor är lite större än i en vanlig tidning.
Meningarna är kortare.
8 Sidor har inga svåra och ovanliga ord.
8 Sidor förklarar vad som hänt, var det har hänt och varför det har hänt.

8 sidor finns även på webben och denna sajt kan jag varmt rekommendera http://8sidor.se/

Läsombud och högläsare
Jag har mer och mer blivit säker på att jag skulle vilja bli läsombud, för idag är det många gamla orkar inte läsa. Andra har en funktionsnedsättning som gör det svårt att läsa. Måste kolla upp detta att bli läsombud, detta gör jag genom Centrum för lättläst eller Studieförbundet Vuxenskolan

 

Kategorier
AMS Arbetssökande Blogginlägg Ronny Ronnys blogginlägg

Söker jobb och bara får tyvärr tillsatt

Idag har jag sökt ytterligare 5 jobb MEN får bara ”Tack för din ansökan. Vi är i slutet av rekryteringsprocessen och har gått vidare med ett antal kandidater varpå vi tackar för ditt intresse och önskar lycka till.”
Jag vet att det är ca 150 sökande på varje barnskötartjänst, känns för djävligt.  är nu uppe i lite över 250 jobb på 1,5 år Frown