Kategorier
Blogginlägg Lärgården Ronny Ronnys blogginlägg Specialpedagogik 1 Specialpedagogik 2 Utbildning

NPF- Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

hämtaNu har jag läst färdigt kursen Specialpedagogik 1 och fått lära mig att jag har ett Neuropsykiatriska funktionsnedsättning, efter som  dyslexi och språkstörningar kan ses som neuropsykiatriska.

Fakta
Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) är svårigheter som beror på hur hjärnan arbetar och fungerar. De vanligaste neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna är ADHD, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom och Tvångssyndrom – OCD.

Även relaterade tillstånd till exempel dyslexi och språkstörningar kan ses som neuropsykiatriska. De olika diagnoserna är närbesläktade och det är vanligt att samma person har flera diagnoser.
Personer med NPF har ofta svårigheter med:
reglering av uppmärksamhet
impulskontroll och aktivitetsnivå
samspelet med andra människor
inlärning och minne
att uttrycka sig i tal och skrift
motoriken
Många människor har de här svårigheterna i större eller mindre grad. När svårigheterna är så stora att de kraftigt påverkar individens utveckling och möjligheter att fungera i samhället blir de en funktionsnedsättning.
Orsaker till NPF
Ärftlighet
Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är betydligt vanligare i vissa släkter än i andra. Det tyder på att det finns en ärftlig benägenhet att utveckla neuropsykiatriska problem. Men exakt varför vissa drabbas och andra inte är oklart. Det finns vissa faktorer som ökar sannolikheten för NPF. Vanliga riskfaktorer är påfrestningar under graviditeten, förlossningen eller i nyföddhetsperioden såsom för tidig födsel, näringsbrist i moderkakan eller tidig hjärnhinneinflammation. De flesta barn som har varit utsatta för någon riskfaktor utvecklas dock helt normalt. Det finns också sjukdomar vars symtom i sällsynta fall kan uppfylla kriterierna för ett neuropsykiatriskt funktionshinder. Det gäller vissa kromosomavvikelser, epilepsi och några ämnesomsättningssjukdomar.
Miljöpåverkan
Dålig uppväxtmiljö kan inte orsaka neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Däremot kan en ogynnsam omgivning förvärra problemen. Det fungerar också tvärtom. En bra miljö med förstående anhöriga, vänner, lärare, chefer och arbetskamrater, underlättar och minskar symtomen samt gör det lättare att leva med funktionsnedsättningen.
Leva med NPF
Småbarn
Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ger sig ofta till känna under barndomen. Ibland märks problemen tydligt redan under de första åren, ibland rör det sig om lindrigare svårigheter som bara kommer till uttryck i vissa situationer. Ett tidigt tecken kan vara att barnet inte lär sig tala inom förväntad tid.
Många barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är påtagligt överaktiva. De har ovanligt svårt att sitta still, hoppar från en aktivitet till en annan och hamnar lätt i konflikter med andra barn. De kan också vara alltför passiva, drömmande och tidvis avskärmade. De kan ha svårt att anpassa sig till en grupp och svårt att förstå hur man gör när man leker. Vissa barn kan få häftiga utbrott utan att omgivningen förstår varför och en del barn är motoriskt klumpiga.
Skolbarn
I skolan ställs krav på att kunna anpassa sig och följa uttalade och outtalade regler. Därför blir neuropsykiatriska problem ofta synliga i samband med skolstarten. Det är lätt att barnen missförstås som bråkiga och det är vanligt att de hamnar i konflikter med sina klasskamrater. Många av barnen har dessutom inlärningssvårigheter. Det kan vara läs- och skrivproblem, svårigheter att förstå eller koncentrationssvårigheter.
Tonåringar
Ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar hamnar ofta utanför den sociala gemenskapen. De impulsiva hamnar lätt i olämpliga kamratgäng och de inåtvända blir ofta ensamma, såvida de inte kan bevara kompisrelationer genom sina intressen. Många har dåligt självförtroende och några drabbas av depressioner. Därför är det väldigt viktigt med stöd, vägledning och närvarande vuxna under tonåren.
Vuxna
När den påfrestande tonårstiden är över upplever många en förbättring. De som fått rätt hjälp och stöd lär sig så småningom att förstå sig själva och att klara vardagslivet allt bättre. Problemen växer inte bort, men genom mognad och livserfarenhet lär sig många att kompensera sin funktionsnedsättning. Undersökningar som följer upp vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar visar dock att många är sjukskrivna eller förtidspensionerade på grund av stresskänslighet och anpassningsproblem.

Anhöriga
De svårigheter som personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har syns inte utanpå. Därför är omgivningen ofta oförstående inför känsloutbrott, annorlunda reaktioner eller avvikande socialt beteende.
När det gäller barn och ungdomar är det alltid de vuxna som har ansvaret. Det är deras ansvar att skaffa sig kunskap så att varje barn blir begripligt. Det är också de vuxnas ansvar att skaffa sig verktyg för att hantera barnet. Detta är oftast lättare sagt än gjort eftersom det fortfarande finns stora brister i omhändertagandet av barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i samhället.
Även vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kan behöva hjälp och stöd i vardagen för att klara kontakten med socialtjänsten, sjukvården, försäkringskassan och arbetsgivaren.

Källförteckning:
attention-riks.se. Attention.NPF- Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. (hämtat 20130910)
https://www.attention-riks.se/index.php/npf1.html

Kategorier
Blogginlägg Lärgården Ronny Ronnys blogginlägg Specialpedagogik 1 Utbildning

Slutbetyg i Kursen Specialpedagogik 1 blev C

c

Idag fick jag mitt slut betyg för kursen Specialpedagogik 1, det vart ett C som motsvara ett VG om vi skulle använt oss av det gamla betyg system.

(Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.) jag var så nära ett B.

Med tanke på att jag inte har någon erfarenhet att jobba med personer med funktionsnedsättning så är detta ett bra betyg.

Det nya betygsskalan består av en sexgradig skala av betygen A – F. Betygen A – E är de godkända nivåerna och F motsvarar icke-godkänt.

Betyget A motsvarar det nuvarande MVG
Betyget B motsvarar ett betyg mellan nuvarande VG och MVG
Betyget C motsvarar nuvarande VG
Betyget D motsvarar ett betyg mellan nuvarande G och VG
Betyget E motsvarar nuvarande G
Betyget F motsvarar nuvarande IG

Nationella betygskriterier finns för betygen A, C och E. Övriga betyg delas ut godtyckligt om en elev befinner sig mellan två betyg. Till exempel erhålls betyget B om eleven uppfyller kraven för betyget C samt är på god väg att uppnå kraven för betyget A. Om eleven inte uppfyller kraven för betyget E erhålls betyget F. Om underlag för elevens kunskaper saknas ges ett streck istället för ett betyg.

 

Betyget C (Skolverket)
Eleven beskriver utförligt olika funktionsnedsättningar och deras konsekvenser för människors liv, lärande och deltagande i olika
sammanhang. Dessutom redogör eleven utförligt för hur likvärdighet, tillgänglighet och delaktighet kan skapas i olika situationer med
hjälp av specialpedagogiska arbetssätt och hjälpmedel.

I beskrivningar och redogörelser använder eleven med viss säkerhet centrala
begrepp samt förklarar samband och drar välgrundade slutsatser.

Eleven söker och bearbetar med viss säkerhet information från olika källor samt värderar den med nyanserade omdömen.

Eleven planerar, organiserar och utför vanligt förekommande arbetsuppgifter och aktiviteter efter samråd med handledare. I arbetet
väljer och använder eleven redskap och metoder som passar för uppgiften.
Eleven diskuterar utförligt sin egen och andras roll och
betydelse samt tar utgångspunkt i det vid sitt eget handlande.
Dessutom interagerar eleven, samt kommunicerar med viss säkerhet,
i samarbete och möten med människor.

Eleven gör en noggrann dokumentation av utförda uppgifter och aktiviteter. I dokumentationen använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp. När arbetet är utfört utvärderar eleven uppgifterna och aktiviteterna med 3
nyanserade omdömen utifrån uppsatta mål. I utvärderingen diskuterar eleven utförligt möjliga alternativa lösningar och föreslår vid
behov förbättringar.

Eleven diskuterar utförligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar i relation till människor med funktionsnedsättningar. I
diskussionen framför eleven välgrundade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

 

Kategorier
Blogginlägg Lärgården Ronny Ronnys blogginlägg Specialpedagogik 1 Utbildning

Betyg C på inlämnings arbetet nr 3

C
Idag fick jag svar på min fjärde Individuell examination och det vart betyg C innebär (viss säkerhet) som jag skrev i mitt föra inlägg (men tanke på att jag inte har någon erfarenhet att jobba med personer med funktionsnedsättning så är det ett bra betyg och jag är nöjd

Kategorier
Blogginlägg Lärgården Ronny Ronnys blogginlägg Specialpedagogik 1 Utbildning

Individuell examination avsnitt 4

omslag

 

I kväll lämnade jag min färde Individuell examination
Så den förra Individuell examination 3 fick jag ett C så hoppas jag på att bli godkänd förstås ett E så ett högre betyg blir bara bonus

 

Kategorier
Blogginlägg Lärgården Ronny Ronnys blogginlägg Utbildning

45 Augusti

csn

 

Nej det står inte fel Smile
Jag har fått ett meddelande från CSN att min skola har meddelat att jag börjar den 45 augusti till den 20 december och skulle inte detta stämma skall jag prata med skolan som i sin tur skall meddela CSN och skulle jag inte göra detta så kunde få mindre eller inga pengar alls för mina studier.

Trots att jag har fått både klart tecken från skolan att jag börjar den 12 augusti till och med den 20 december samt att CSN har gett mig beslut om att få bidrag, så blir det fel och att jag måste ordna detta trots att jag har gjort allt enligt så man skall göra samt att fått bekräftelse på allt är okej Smile

 

Kategorier
Blogginlägg Kommunikation Lärgården Ronny Ronnys blogginlägg Utbildning

Kommunikation januari 2014

Kommunikation

 

Idag fick jag ett glädjande nyhet, eftersom jag var sjuk i augusti 2012 då kursen kommunikation gick så fick jag veta idag att kursen Kommunikation startar den 13 januari på Lärgården (period 1) så den kommer jag söka och den 1 februari är jag klar med min utbildning Smile

 

Kategorier
Blogginlägg Lärgården Ronny Ronnys blogginlägg Specialpedagogik 1 Specialpedagogik 2 Utbildning

Växande antal diagnoser skapar nya identiteter

wvzf7ehgi1ntq8jidgv1cw

Jag har just lyssnat på en mycket intressanta radioprogram som berör mig och det som jag läser om just nu. (specialpedagogik 1) Filosofiska Rummet på P1 där man diskuterar vad psykiatriska och neuropsykiatriska diagnoser gör med vår bild av normalitet och sjukdom.

Mycket intressant och lärorikt men framför allt jag känner igen mig

Om programmet

Nya tider, nya dignoser.  Fredrik Svenaeus, professor i filosofi, Karin Johannisson, professor i idé och lärdomshistoria och Rolf Alzén, läkare och docent i medicinsk humaniora diskuterar vår tids psykiska lidande.

Panikångest, depression, bipolär sjukdom, ADHD och Asberger. Floran av diagnoser växer, och skapar nya bilder av vilka vi är. För många är diagnosen  en befrielse och en bekräftelse på att det lidande man upplevt har en orsak. Samtidigt riskerar utrymmet för det normala att krympa. I boken Homo Patologicus – medicinska diagnoser i vår tid, beskriver filosofen Fredrik Svenaeus dilemmat med diagnoser och det är också ämnet i programmet.

Lyssna på programmet här!

Kategorier
Blogginlägg Familjen Familjens blogginlägg Maria Marias blogginlägg Ronny Ronnys blogginlägg Specialpedagogik 1 Specialpedagogik 2 Utbildning

Chokladpraliner från Café Hitom

Idag kom Maria hem med Chokladpraliner från vårt favorit café, Café hitom. Där Maria arbetar med Chokladtillverkning och mycket annat.

70

 

Vanilj pralin med chokladöverdrag  med hjärtmotiv ovan pralinen  Heart

Glasade Gången& Café hitom är en annorlunda daglig verksamhet där personer med funktionsnedsättning tillsammans med personalen har format nya och samhällsinriktade verksamheter. Vi har lunchrestaurang, konferens med kök och bageri, catering samt Café Hitom med konferens, chokladtillverkning och tvätteri.

Den 3 november 2012 firade Glasade Gången 25-årsjubileum.

Vårt syfte är att ge personer med funktionsnedsättning meningsfulla arbetsuppgifter, där var och en är behövd och gör en viktig insats. Ett meningsfullt arbete är viktigt för alla människors utveckling och bidrar till att ge självförtroende och ökad livskvalitet.
Mer finns att läsa på deras hemsida

Kategorier
Blogginlägg Lärgården Ronny Ronnys blogginlägg Specialpedagogik 1 Utbildning

Sista inlämning i Gruppdiskussion

kommunikation

Idag har jag svarat på kursens sista Gruppdiskussion – Metoder, stöd och hjälpmedel.

Vilka fantastiska hjälpmedel det finns och så mycket olika hjälpmedel som AKK, Kognitiva hjälpmedel, Taktila hjälpmedel intressant ämne att diskuterar så nu väntar jag på eventuell respons på mitt inlägg samt att få ge respons på mina klasskamraters inlägg.

Kategorier
Blogginlägg Lärgården Ronny Ronnys blogginlägg Specialpedagogik 2 Utbildning

Idag kom nya kursboken Specialpedagogik 2

Bok

 

Idag kom min kursbok Specialpedagogik 2 (Läs mer om denna kursbok här)

Den här boken vänder sig till den som ska läsa kursen Specialpedagogik 2 som ingår i Vård- och omsorgsprogrammet och Barn och fritidsprogrammet. Kursen Specialpedagogik 2 bygger på kursen Specialpedagogik 1 och utgår därför från att eleven har en del förkunskaper att bygga vidare på Smile

Den verkar vara lika intressant som den första boken Smile Hoppas att dom hinner lägga upp alla sidorna i MP3 som jag kan ladda hem innan kurs starten Smile