Kategorier
Blogginlägg Lärgården Medicin 1-2 Ronny Ronnys blogginlägg Vård och Omsorgsprogrammet

Medicinska termer

Virologi

I det första kapitel 1 Medicinsk historia kunde man läsa om de olika medicinska specialiteter, men varför slutar dom flesta orden med ”ologi”? 

Medicinska specialiteter – lära om
Anestesi
Narkos och bedövning
Bakteriologi
Bakterier och deras levnadsätt
Cytologi
Cellens byggnad och funktion
Dermatologi
Huden och dess sjukdomar
Endokrinologi
De hormonbildande organen
Geriatrik
Åldrandets sjukdomar
Hematologi
Blodet och dess sjukdomar
Kardiologi
Hjärtat och dess sjukdomar
Kirurgi
Operativa ingrepp
Logopedi
Tal- och språkrubbningar
Medicin
Läkekonst utan operativa ingrepp
Neonatologi
Det för tidigt födda barn
Neurologi
Nervsystemet och dess sjukdomar
Obstetrik
Förlossning
Gynekologi
Kvinnosjukdomar
Odontologi
Sjukdomar
i tänder, tandkött
Oftalmologi
Ögat och dess sjukdomar
Onkologi
Tumörsjukdomar
Patologi
sjukdomar
Pediatrik
Barns sjukdomar
Psykiatri
Psykiska sjukdomar
Radiologi
Medicinsk användning av strålning
Reumatologi
Reumatiska sjukdomar
Thoraxmedicin
Sjukdomar i organ inom bröstkorgen som behandlas med medicinskt
Toxikologi
Gifter och dess verkan på kroppen
Urologi
Sjukdomar i urinvägarna
Virologi
Virus

Ordlista

Afasi svårt att tala och göra sig förstådd.

Anatomi läran om kroppens byggnad.

Dissekera skära upp en kropp och frilägga organ för anatomiska studier.

Epidemi en sjukdom som sprids i ett område eller i ett land.

Mikrobiologi är läran om mikroorganismer, till exempel bakterier, svampar och virus.

Anestesiologi är läran om sövning/narkos och olika bedövningsmetoder.

Diagnostik står för att givet vissa tester, mätningar och observationer avgöra ett systems tillstånd. Ordet diagnos kommer av grekiskans dia (genom) och gnosis (vetande och syfte).

Människans fysiologi, Fysiologi som ämnesbeteckning kan också specifikt avse människans fysiologi (humanfysiologi), när den förekommer vid medicinska fakulteter, även när human-delen ej skrivs ut.

Humanfysiologi är den gren av fysiologin som studerar funktionen i människokroppens organ och organsystem. Framför allt är intresset riktat mot reglering av fysiologiska skeenden i den holopida kroppen. Den del av fysiologin som studerar fysiologiska skeenden i samband med sjukdom kallas patofysiologi.

Patologi är läran om sjukdomar och hur de diagnostiseras, genom analys av molekyler, celler, vävnader och organ. Ordet patologi kommer från grekiskans patos som betyder smärta/lidande/affekt. Termen patologi omfattar både det medicinska specialistområdet som använder vävnader och kroppsvätskor för att erhålla kliniskt värdefull information, samt det vetenskapliga studiet av sjukdomsprocesser.

Molekylärbiologi läran om de minsta beståndsdelar i kroppen celler.

Neuro en förstavelse som visar att det handlar om nervsystemet.
Obducera medicinskt undersöka död människans kropp.
Pandemi en epidemi som sprids från världsdel till världsdel.

Kategorier
Blogginlägg Lärgården Medicin 1-2 Ronny Ronnys blogginlägg Vård och Omsorgsprogrammet

Medicin 1- 2 kapitel 1 Medicinsk historik

Vitruvian man

Idag har jag börjat att läsa kursboken Medicin 1- 2 kapitel 1 Medicinsk historik och redan vart det både intressant och frågor ”hur skall jag kunna lära mig all detta” började Medicinsk historia läste om hur det var i Antiken och hur Hippokrates som undervisade sina läkarstudenter på den grekiska ön.

Hippokrates ansåg att man skulle stödja kroppens egen förmåga till läkning genom att leva sunt och ha en god hygien.

Medicinsk terminologi var en blandning av latin och grekiska, Det är av denna anledning som medicinsk terminologi blivit en blandning av grekiska och latin. (Magsäck heter exempelvis ventriculus på latin och gäster på grekiska. Gastrit betyder inflammation i magsäcken).

Medeltiden till och med 1800-talet, under medeltiden utvecklades den medicinska vetenskapen tämligen lite.

I takt med att kristendomen bredde ut sig, spreds också synsättet att sjukdom var ett straff för att man syndat. Sjukdom var Guds sätt att pröva människors tro.

Vetenskapliga framsteg Konstnären Leonardo da Vind (1452-1518) var mycket intresserad av olika vetenskaper. Hans intresse för människokroppens anatomi ledde till att han i hemlighet dissekerade döda människor.

Hans målning den Vitruvianska mannen, som beskriver människans proportioner, är världsberömd.

Häxjakt,Trots att läkekonsten utvecklades i Europa, var vidskepelsen fortfarande utbredd. Framför allt under 1400-talet, 1500-talet 3ch 1600-talet pågick de så kallade häxprocesserna, som drabbade kvinnor runt om i Europa.

Dessa kvinnor anklaga för att vara häxor och stå i förbund med djävulen. i. Den sista som avrättades för häxeri i Sverige var Anna Eriksdotter, Sotpackan kallad. Hon anklagades för att ha satt förlamning och stumhet på en man och halshöggs därför år 1704.

Sjukhus och vårdinrättningar, De första vårdinrättningarna i Sverige tillkom på medeltiden och kallades för hospital eller helgeandshus. På hospitalen vårdades främst människor med smittsamma sjukdomar, som exempelvis lepra (eller spetälska som det också kallades). Dessa sjukhus var ofta placerade utanför stadsbebyggelsen, och de sjuka fick inte lämna området.

Serafimerlasarettet i Stockholm var det första sjukhus värt namnet som inrättades i Sverige. Det grundades 1752 och styrdes av läkare. Där fanns till en början endast åtta platser, men de utökades snart till trettiosex. År 1775 öppnade Allmänna Barnbördshuset i Stockholm. Där fanns läkare och barnmorskor med en viss praktisk utbildning.

Från sjukvakterskor och jordemödrar till sjuksköterskor och barnmorskor, På helgeandshusen och de tidigaste lasaretten var det så kallade sjukvakterskor, pigor och vakmadamer som skötte om de sjuka.

Först 1724 blev barnmorskeutbildningen statligt reglerad. Den tillkom tack vare förlossningsläkaren Johan von Ho, (1662-1724).

Det var dock inte förrän 1953 som det fastslogs att barnmorskor skulle ha en utbildning till sjuksköterska som grund.

FLORENCE NIGHTINGALE, Den engelska sjuksköterskan Florence Nightingale (1820-1910) var den som första som uttryckte att vård både är en konst och en vetenskap.  
I hela sitt liv kämpade hon för att förbättra sjukvården.
Hon fick smeknamnet ”damen med lampan” eftersom hon under natten gav soldaterna tröst och omsorg.

I Sverige leddes de första sjuksköterskeskolorna av sjuksköterskor som fått sin utbildning av miss Nightingale.

Till en början var det stor variation på den svenska sjuksköterskeutbildningen. Både innehållet och utbildningens längd skilde sig åt mellan olika skolor. Utbildningen kunde omfatta allt från sex månader till tre år.

 År 1957 infördes legitimation för sjuksköterskor för att skilja dem som var kvalificerade från de okvalificerade.

På 1900-talet expanderade sjukvården kraftigt och blev alltmer specialiserad.

 Såväl den medicinska vetenskapen som den medicinska tekniken kommer att fortsätta utvecklas i rasande takt.

Reservdelsmänniskan har redan nu blivit ett begrepp. Man kan byta ut organ och vävnader och operera in proteser.

Sjukdom och bot, olika förklaringsmodeller

Den biomedicinska modellen

Enligt den biomedicinska modellen orsakas sjukdom främst av ärftliga, kemiska, fysikaliska och biologiska skador på cellerna.

Människan och hennes sjukdomar ses endast ur ett perspektiv. Nämligen det biologiska.

Det biomedicinska synsättet är också anledningen till att vår sjukvård är organ.

Det sociala synsättet

Det är allmänt känt att fattigdom leder till minskad motståndskraft mot sjukdom.

I Sverige höjdes medellivslängden med cirka tjugo år under 1900-talet. Detta beror främst på ökad välfärd, som bättre kost, hygien, bostäder, utbildning, arbetsvillkor etc. De sociala faktorerna har stor betydelse för folkhälsan.

Den humanistiska modellen

Den humanistiska modellen strävar efter att synliggöra den enskilda patientens unika drag. Humanismen gör människan inte det sjuka organet – till medelpunkt. Alla människors lika värde, och det unika hos varje individ, poängteras.

Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) innehåller grundläggande regler för all hälso- och sjukvård.

Att personalen ta hänsyn till de psykiska och sociala faktorerna vid bemötandet och behandlingen av patienterna.

Helhetssyn (holism)

Enligt helhetsmodellen, eller holismen, är helheten mer än summan av de delar som helheten består av.

Att man tar med även Igenom samverkan mellan biologisk-fysiologisk-kemisk påverkan på cellerna och diverse individuella och sociala förhållanden som minskar individens försvarskraft.

)et holistiska synsättet är även mycket viktigt vid behandling av äldre människor, psykiskt sjuka och dem som blivit sjuka genom sin livsstil. 

Kategorier
Blogginlägg Lärgården Medicin 1-2 Vård och Omsorgsprogrammet

Äntligen kom boken Medicin 1 och 2

medicin1-2

 

 Doctor Äntligen så kom boken Medicin 1 & 2 oj så mycket att läsa men OJ så intressant och OJ vad jag är taggad till tänderna Smile

Kommer nu att läsa igenom boken innan kursen börjar runt den 15 september Doctor  Nyfiken klicka här för att läsa mitt inlägg om Beställt boken medicin 1 & 2

Kategorier
Blogginlägg Lärgården Medicin 1-2 Ronny Ronnys blogginlägg Vård och Omsorgsprogrammet

Boken Medicin 1 och 2 finns inte i lager

CDON

Idag fick jag detta meddelande från CDON Frown börjar om 3 veckor och jag som ville läsa igenom boken innan, shit beställde boken den 11 augusti.

Vi vill meddela att en eller flera varor ur din beställning har blivit försenade från vår leverantör. Vi kan dessvärre inte ge dig något exakt leveransdatum, men lovar att du kommer att få dina varor så fort det bara är möjligt.

Order ID: 44525135
Följande produkt/produkter finns för närvarande inte i lager:
Artikelnummer Benämning Status
4013352840 Medicin 1 och 2 Kvar att leverera

Kategorier
Medicin 1-2 Ronny Ronnys blogginlägg Utbildning Vård och Omsorgsprogrammet

Beställt boken medicin 1-2

Medicin 1-2 omslag

 

Har beställt kursboken som ingår i kursen Medicin 1, kostade 513 kr och jag hoppas att få boken denna vecka

Provläs genom att klicka här

En heltäckande bok för bägge kurserna i medicin
Medicin 1 och 2 ger grundläggande kunskaper inom området med målet att läsaren ska utveckla en helhetssyn om människan och få förståelse för livsstilens betydelse för hälsan.

Utmärkande drag
– Innehåller 24 fallbeskrivningar, och fler än 600 instuderings- och arbetsuppgifter
– Läkemedelsrutor som innehåller: läkemedelsgrupp, effekt, biverkningar
– Innehåller ordförklaringar i marginalen för att underlätta inläsningen
För att bli en kompetent vårdare krävs att man har insikt i hur kroppen fungerar så att man förstår hur sjukdom och skador påverkar den. Det är sådan baskunskap som blir utgångspunkten för hur man ska tolka olika signaler på ohälsa och sjukdom och för hur man ska handla i olika vårdsituationer.
Medicin 1 och 2 ger denna kunskap både genom den informativa texten och genom att texten följs upp av instuderingsuppgifter och arbetsuppgifter samt av sjukdoms- och fallbeskrivningar. Dessutom finns ordförklaringar i marginalen för att underlätta inläsningen.
Innehållet grundar sig på:
anatomi, fysiologi, mikrobiologi, smitta, hygien, immunologi, sjukdomslära och farmakologi. 
Dessutom finns avsnitt om historik, hur man bevarar sin hälsa, hur man ger första hjälpen vid skador eller hastigt insjuknande, hur man agerar vid brand och hur samhället organiserar sina insatser vid en katastrof.
Medicin 1 och 2 är i första hand avsedd som läromedel för ämnet medicin i gymnasieskolans vård- och omsorgsprogram. Den kan även användas som kurslitteratur i eftergymnasiala utbildningar som har kurser med medicinsk inriktning i sitt program.