Kategorier
Blogginlägg Idrott Lärgården Ronny Ronnys blogginlägg Specialpedagogik 1 Specialpedagogik 2

Bilda en handikappsektion/förening

100455

I och med att jag har läst Specialpedagogik 1 & 2 och att jag har ett brinnande intresse för barn idrott så har jag nu beslutat att försöka  bilda en handikapps sektion/föreningen, så jag har skickat ut några förfrågningar till olika föreningar om dom är intresserade att ta i mot oss .

Så här har jag skrivit

Ärende Motion till xxxxxxx
Rubrik: Bildande av handikappssektion.
Motionär: Ronny Forslöf
Yrkande: Jag yrkar (Föreslår) att årsmötet säger ja till ett bildande av en handikappssektion.

Bakgrund:
En aktiv fritid betyder mycket för glädjen, för hälsan och för att få vänner!
Idrott är viktigt såväl för den fysiska som för den psykiska hälsan. Idrott bidrar till att höja livskvaliteten. Det är positivt och bidrar till att vi håller oss friska längre, orkar mer och mår bättre. Vårt välbefinnande ökar om vi får möjlighet att vara ute i frisk luft kombinerat med att vi rör på oss. Idrott är viktigt för barn, eftersom barn har ett spontant behov att röra på sig. När barn idrottar lär de sig många färdigheter, från att förbättra de fysiska färdigheterna, öka självförtroendet till att lära social gemenskap. Alla barn ska ha rätt att få idrotta. Det är viktigt att barn har möjligheten att idrotta på sina egna villkor. För barn med funktionsnedsättning varierar möjligheterna att idrotta och framför allt möjligheterna att delta i föreningslivet. Här har föreningarna ett stort ansvar att ta för att så långt det är möjligt göra det möjligt för barn med funktionsnedsättning att kunna delta i en förening på sina egna villkor.
Det är viktigt att förstå varför barn och unga med funktionshinder upplever sig missgynnade när det gäller idrott och fysisk aktivitet. Utan inlevelse och förståelse för problematiken, såsom de möter den, är det svårt att undanröja hindren. När man väl gjort klart för sig att det gäller att flytta fokus från att se hinder till att se möjligheter, blir det lättare att hitta allt det som de faktiskt klarar av. Denna inställning är betydligt fördelaktigare än den gamla traditionella som uppehöll sig vid vad barn och unga med funktionshinder inte klarar av, eller snarare det vi föreställer oss att de inte klarar
Varför särbehandlas då barn och unga med funktionshinder i samband med idrott och fysisk aktivitet? Faktum är att funktionsnedsatta individer missgynnas i snart sagt alla sociala sammanhang. Idrott och fysisk aktivitet är inget undantag. Olika förklaringar till och teorier kring detta förhållande har diskuterats genom åren.

Inkludering behövs också därför att barn med funktionshinder gynnas av en väl genomtänkt metod och undervisningsstrategi. De mår bra av förbättrad kondition och hälsa, av att lära sig nya saker, av att träffa andra människor och av att förstärka sin självkänsla och sitt självförtroende – precis som alla barn och unga i föreningar gör.
Så här ser vår idé ut:
XXXXXXX Handikapps sektion ”stars” om årsmötet godkänner oss som en sektion inom XXXXXXX söker vi medlemskap hos Svenska handikappförbundet.

Styrelsen ingår förutom mig själv, 4 personer med kompetensutbildning riktat mot personer med en funktionsnedsättning.

Undersköterska som arbetar som personligassistent.
Förälder som har ett barn som är utvecklingsstöd.
Personligassistent som arbetar med ett rullstolsbundet barn.
Vårdare som arbetar med dagligverksamhet.

Vi vänder oss till barn med en funktionsnedsättning ”Utvecklingsstörning” som vill idrotta, vilken idrottsgren är inte helt klart men fotboll är det första vi kommer att se hur intresset är.

Grovplanering
Tidsperiod
November – oktober 2013 Se vilka rekryterings områden som vi skall vända oss till att sprida att vi finns.
Arbeta upp en organisation.
Få i gång vår egen hemsida.

Januari- februari 2014 Lämna ut informations blad om vår verksam het samt intresse blankett.

Mars Informationsmöte för intresserade föräldrar.

April Startar vi upp vår verksamhet med träningar.

Kategorier
Blogginlägg Lärgården Ronny Ronnys blogginlägg Specialpedagogik 2 Utbildning

A i slutbetyg i kursen Specialpedagogik 2

A

 

Det var A som slutbetyg i kursen Specialpedagogik 2, jag är så glad, stolt och förvånad och vilket omdöme jag fick av min lärare.
Sitter här och är så otroligt stolt Smile

Hej Ronny !

Ja, nog har du alltid engagerat dig i denna uppgift. Det finns delar som jag finner inte helt relevanta, men jag vet att det har ett värde för dig. Ja bedömer att du når alla kunskapskrav för A, som jag lagt in nedan och jag är otroligt glad över din aktivitet i gruppforum och ditt generösa sätt att ge återkoppling till dina kurskamrater samt alla fantastiska tips som du delar med dig av. Ditt slutbetyg i denna kurs blir således A.

Betyget A

Eleven beskriver utförligt och nyanserat olika insatser för människor med funktionsnedsättningar. Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för hur olika specialpedagogiska arbetssätt och hjälpmedel utvecklas och används. I beskrivningar och redogörelser använder eleven med säkerhet centrala begrepp samt förklarar komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser.

Eleven söker och bearbetar med säkerhet information från olika källor samt värderar den med nyanserade omdömen.

Eleven redogör utförligt olika lagar och andra bestämmelser som styr verksamheterna och tar utgångspunkt i dem i sitt arbete.

Eleven planerar, organiserar och utför vanligt förekommande, även avancerade, arbetsuppgifter och aktiviteter efter samråd med handledare och på ett yrkesmässigt sätt, samt anpassar vid behov genomförandet till ändrade förutsättningar. I arbetet väljer och använder eleven redskap och metoder som passar för uppgiften samt motiverar sitt val. Eleven diskuterar utförligt och nyanserat sin egen och andras roll och betydelse samt tar utgångspunkt i det vid sitt eget handlande. Dessutom interagerar eleven, samt kommunicerar med säkerhet, i samarbete och möten med människor. Eleven gör en noggrann och utförlig dokumentation av utförda uppgifter och aktiviteter. I dokumentationen använder eleven med säkerhet relevanta begrepp. När arbetet är utfört utvärderar eleven uppgifterna och aktiviteterna med nyanserade omdömen utifrån uppsatta mål och deltagarnas respons. I utvärderingen diskuterar eleven utförligt och nyanserat möjliga alternativa lösningar och föreslår vid behov förbättringar.

Eleven diskuterar utförligt och nyanserat egna och andras attityder, värderingar och handlingar i relation till människor med funktionsnedsättningar. I diskussionen framför eleven välgrundade och nyanserade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Kategorier
Blogginlägg Lärgården Ronny Ronnys blogginlägg Specialpedagogik 2 Utbildning

Sista kursveckan

ronnytre

 

I är det måndagen den 14 oktober och jag går in i den sista kursveckan i kuren Specialpedagogik 2 och allt är inlämnat och alla inlägg angående mina kurskamrater är klara så denna vecka kan bli lugn om inte min lärare vill ha in komplettering angående Individuell examination: 3 eller om jag kan höja mitt slutbetyg men detta besked kommer i början av denna vecka.

 

Kategorier
Blogginlägg Lärgården Ronny Ronnys blogginlägg Specialpedagogik 2 Utbildning

Individuell examination 3

omslag

 

Igår kväll skickade jag upp den sista Individuell examination: 3 det vart 44 sidor och jag är super nöjd och nu väntar jag på mitt omdöme/betyg Smile och jag har lärt mig massor och är så sugen på att göra detta i praktiken Smile att starta upp en verksamhet för barn med en utvecklingsstörning.

Kategorier
Blogginlägg Lärgården Ronny Ronnys blogginlägg Specialpedagogik 2 Utbildning

Loggbok onsdag 10 okt

plugga

 

Jag fortsätt med den sista delen i den Individuella examination del 3 avsnitt 4 som skall vara klar nu på söndag 23:59 Smile i den ingår 7 frågor som skall svaras på vart klart med fråga ett vart mycket om denna fråga samt började jag på fråga två så har jag ock gett feedback på mina klasskamraters inlägg, mycket intressant fråga Smile

 

 

Kategorier
Blogginlägg Lärgården Ronny Ronnys blogginlägg Specialpedagogik 2

Vilket härligt omdöme

ja

 

Idag fick jag mitt omdöme angående Individuella examination del 2, och vilket omdöme, jag fortfarande svårt ta in att jag kan, men stolt är jag Smile

Hej Ronny !
Fantastiskt roligt att få ta del av din verksamhet. Du beskriver utförligt de insatser som ges i verksamheten, och kan koppla det till specialpedagogiska begrepp. Även hur ni tivvaratar det salutogena perspektivet. Väl genomtänkt värdegrund och förståeliga och konreta regler för huvudpersonerna. Arbetet håller en mycket hög kvalitét Tack också för ditt engagemang i gruppforum, det uppskattar jag verkligen. .

Kategorier
Blogginlägg Ronny Ronnys blogginlägg Specialpedagogik 2 Utbildning

Loggbok tisdag 8 okt

omslag

 

Igår vart jag klar gruppuppgift i Gruppforum 6 och skickade upp den i går och började med den sista delen i den Individuella examination del 3 avsnitt 4 som skall vara klar nu på söndag 23:59 Smile i den ingår 7 frågor som skall svaras på några inte så svåra och minst två är knepiga men som sagt började med att gå igenom alla frågor och sedan planerade hur jag skulle arbeta med uppgiften.

 

Kategorier
Blogginlägg Lärgården Ronny Ronnys blogginlägg Specialpedagogik 2 Utbildning

Måndag 7 okt

lycka-till-med-dina-studier_63226342_147508258

 

Måndag morgon, ny kurs vecka.

Dagen började med att svarade inlägg gällande gruppforum 4 & 5 låg lite efter efter att varit sjuk, men det gick bra ge respons till varje klasskamrats olika inlägg.

Sedan började jag att läsa dom tre kapitel som ingår i veckans uppgift

Specialpedagogik 1, kapitel 6
Specialpedagogik 1, kapitel 7
Specialpedagogik 2, kapitel 9

Sena på kvällen började jag med vår sista  gruppuppgift i Gruppforum 6 som skall vara senaste inlämnad nu på söndag.

En rolig och väldigt personlig uppgift Smile

Kategorier
Blogginlägg Lärgården Ronny hälsa Ronnys blogginlägg Specialpedagogik 2 Utbildning

Ny kursvecka 4

pluglie

Måndag den 7 oktober och en ny kursvecka i kursen specialpedagogik 2.

Förra kursveckan var lärorikt och denna vecka kommer det att behandla ett område som är viktigt när man arbetar med människor med funktionsnedsättning  i någon form av arbete.

Avsnitt 4
Vecka 41 måndag 7 – söndag 13 oktober.

Gruppforum 6 :
inlämning söndag den 13 oktober, vecka 41.
Ett intressant gruppuppgift då jag kan utgå från mig Smile
Målsättning att skicka upp den på Onsdag 9 oktober Smile

Individuell examination:
Inlämnas senast söndag den 13 oktober, vecka 41
Målsättning är att skicka upp den senast 23:59 söndagkväll Smile

 

Kategorier
Blogginlägg Lärgården Ronny hälsa Ronnys blogginlägg Specialpedagogik 2 Utbildning

Individuell examination 2 & Komplettering examination 1

omslagarbete1omslagarbete2

Igår kväll 23:45 så skickat jag upp mina två arbeten Individuell examination 2 & Komplettering examination 1, och jag är nöjd och väntar spänt på vad jag får för omdöme Smile

Vart stressigt efter att jag mådde dåligt men det gick i alla fall, skönt  Yes